Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


BiografiaAdam Ma?ysz urodzi? si? 03. 12. 1977 r. w Wi?le. Ju? jako przedszkolak zje?d?a? na zjazd闚kach z g鏎ki za stawem w pobli?u domu. Treningi rozpocz?? w wieku 6 lat pod okiem wujka Jana Szturca w klubie KS Wis?a. Ma?emu, drobnemu ch?opcu trudno by?o je?dzi? na niedopasowanych nartach. By? jednak uparty i nie rezygnowa?. Pocz?tkowo ma?y Ada? skaka? na skoczni o punkcie konstrukcyjnym K10. Podczas jednego z trening闚 dosz?o do zabawnego wydarzenia: Ada? wyskoczy? dzielnie z progu, a wyl?dowa? par? metr闚 dalej, w samych skarpetkach - buty z nartami zgubi? gdzie? podczas lotu. Nie zrazi? si? tym jednak i wci?? trenowa? z zapa?em. Maj?c zaledwie 10 lat potrafi? skaka? na odleg?o?? 60 m. To by?o naprawd? niezwyk?e! Ada? r鏀? i jako skoczek stawa? si? coraz lepszy.

W 1993 r., maj?c 16 lat, zdoby? br?zowy medal na Mistrzostwach Polski w starszej kategorii junior闚. Po wywalczeniu tytu?u Mistrza Polski senior闚, trafi? do kadry narodowej, kt鏎? prowadzi? w闚czas czeski szkoleniowiec Pavel Mikeska. Rok p?niej mia? na Krokwi w Zakopanem upadek, w wyniku kt鏎ego skr?ci? lew? stop?. Skutki tego upadku wida? do dzi? - przy l?dowaniu cz?sto ucieka mu lewa noga.

W sezonie 1994/95 Adam zadebiutowa? w zawodach Turnieju Czterech Skoczni. Wyjazd sponsorowali wsp鏊nie trener Mikeska i s?siedzi pa?stwa Ma?ysz闚. Ada? nie zawi鏚? - w Innsbrucku zaj?? 17 miejsce, a jeszcze lepiej spisa? si? na Mistrzostwach ?wiata w Thunder Bay (Kanada), gdzie zaj?? lokaty 10 i 11.

Sezon 1995/96 by? tak?e bardzo udany dla naszego skoczka: 12 razy klasyfikowany w czo?owej trzydziestce zawod闚 o Puchar ?wiata, a w Holmenkollen nawet wygra? konkurs. By?a to w闚czas sensacja. W ko?cowej klasyfikacji P? nasz zawodnik zaj?? wysok? 7 pozycj?.

Rok p?niej, w sezonie 1996/97, Adam Ma?ysz zaj?? 2 miejsce w Bischofshofen i 3 w Engelbergu. Wygra? konkursy w Sapporo i w Hakubie. Jednak du?ym problemem dla Adama by?o oddanie dw鏂h r闚nych skok闚. Fakt prowadzenia w konkursie odbija? si? na odleg?o?ci w drugim skoku. Presja by?a zbyt wielka, nie wytrzymywa? psychicznie.

Po sukcesach w latach 1995 - 97 przyszed? kryzys. Nasili?y si? problemy osobiste. W tym czasie Adam o?eni? si? z kole?ank? ze szko?y Izabel? Polok, a na ?wiat przysz?a c鏎ka Karolina. Skoki odesz?y na dalszy plan. Obowi?zki m??a i ojca by?y dla niego najwa?niejsze. Bieg? miesi?c za miesi?cem, a Ma?ysz nadal skaka? poni?ej oczekiwa?. Nie m鏬? sobie poradzi? z now? sytuacj?. By? zrezygnowany - my?la? nawet o zako?czeniu kariery sportowej i pracy w wyuczonym zawodzie dekarza. Znalaz? jednak wielkie oparcie w swojej ?onie. Dzi?ki niej zacz?? znowu intensywnie trenowa? i skaka?.

Tymczasem nast?pi?a zmiana na stanowisku trenera kadry. Pavla Mikesk? zast?pi? Apoloniusz Tajner, kt鏎y zaprosi? do wsp?pracy psychologa dr Jana Blecharza i fizjologa prof. Jerzego ?o??dzia. Obaj specjali?ci zaj?li si? naszym mistrzem.
Pocz?tkowe efekty wsp?pracy to punktowane miejsca Adasia w sezonie 1999/2000.

Prawdziwy prze?om nast?pi? w sezonie 2000/2001. Wielkiej formie nie zaszkodzi?a nawet dyskwalifikacja Ma?ysza ju? w pierwszym konkursie w Kuopio. Zosta? zwyci?zc? niezwykle presti?owego Turnieju Czterech Skoczni. W dalszej cz??ci sezonu potwierdzi?, ?e jest w znakomitej formie: 5 wygranych konkurs闚 P? z rz?du - wyr闚nany rekord Andreasa Goldbergera, srebrny i z?oty medal na Mistrzostwach ?wiata w Lahti w konkursach indywidualnych, 11 zwyci?stw w sezonie - wyr闚nany rekord Martina Schmitta i wreszcie zdobycie Kryszta?owej Kuli - triumf w klasyfikacji Pucharu ?wiata. To by? naprawd? znakomity sezon!

Latem 2001 roku rozgrywane by?y, jak corocznie, zawody o Letnie Grand Prix. I by? jeden zawodnik kt鏎y wygra? ca?y cykl - Adam Ma?ysz.

Sezon 2001/2002 nasz mistrz r闚nie? mo?e zaliczy? do udanych. Dwa medale olimpijskie - br?zowy zdobyty na skoczni K90 i srebrny - na K120 to osi?gni?cia, jakich nie mieli?my w sportach zimowych od 30 lat. W sezonie olimpijskim poziom skok闚 bardzo si? podwy?szy? i w tych trudniejszych warunkach, Adam zdoby? ponownie Kryszta?ow? Kul?.

Po emocjonuj?cych 2 poprzednich sezonach przyszed? czas na kolejny 2002/2003. Pocz?tek sezonu, nie nale?a? jednak do rodaka z Wis?y, owszem skaka? na swoim poziomie jednak„?wiat” skok闚 poszed? znacznie do przodu. Przez pierwsz? cz??? sezonu Polak prezentowa? najr闚niejsz? dyspozycj? z czo?闚ki skoczk闚. Kiedy zbli?a?y si? Mistrzostwa ?wiata we w?oskim Predazzo Adam postanowi? odbudowa? swoj? dawna form?, odpuszczaj?c 2 konkursy. Jak si? p?niej okaza?o by?a to trafna decyzja. Podczas konkursu na du?ym obiekcie Polak nie mia? sobie r闚nych, zdobywaj?c Z?oty medal !!! Jednak wi?ksza presje Adam odczu? podczas konkursu na skoczni ?redniej, broni?c tytu?u wywalczonego przed dwoma laty w Lahti. Jednak kolejny raz nie zawi鏚? swoich fan闚, przed telewizorami i licznie zgromadzonymi pod skoczni?, deklasuj?c rywali i ponownie zdobywaj?c Z?oto. Adam wyje?d?aj?c na M? nie znajdowa? si? w gronie faworyt闚, jednak jak mo?na by?o si? przekona? z Polakiem zawsze nale?y si? liczy?.

Kolejny sezon to lata 2003/2004.Nie by?y ju? tak owocne w sukcesy jak wcze?niej. Adam nie wygra? ?adnego konkursu Pucharu ?wiata . Pocz?tek obiecuj?cy – dwa drugie miejsca w Kussamo. Jednak ju? w grudniu Adam prezentowa? do?? przeci?tna form?, wtedy jeszcze nikomu w Polsce nawet przez my?l nie przesz?o, ?e mo?e by? gorzej. W jednej z najwa?niejszych imprez sezonu – TCS – Adam zosta? sklasyfikowany na 19 miejscu. W Mistrzostwach ?wiata w lotach zaj?? 12 pozycj?. W konkursach cz?sto zajmowa? miejsca w drugiej dziesi?tce. W Hakubie nawet nie zakwalifikowa? si? do serii fina?owej. Nie zawi鏚? jednak swoich kibic闚 w Zakopanem. Dwa razy stawa? na drugim stopniu podium. W lutym Adam mia? gro?ny upadek na treningu w Salt Lake City, kt鏎y wykluczy? go ca?kowicie z dalszej rywalizacji w Pucharze ?wiata. W og鏊nej klasyfikacji P? zaj?? 12 miejsce . Latem w 2004 wygra? ca?y cykl zawod闚 Letniego Grand Prix, zwyci??aj?c w czterech z siedmiu konkurs闚.

11 grudnia 2004 roku Adam Ma?ysz po ponad p?torarocznej przerwie wygra? ponownie konkurs Pucharu ?wiata w czeskim Harrachovie. W sezonie 2004/2005 by? pierwszym skoczkiem, kt鏎y przerwa? monopol Fina Janne Ahonena na zwyci?stwa. Wygra? cztery zawody (w tym jeden w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf i dwa w Zakopanem). W klasyfikacji generalnej zaj?? ostatecznie 4. miejsce. W 2005 roku na Mistrzostwach ?wiata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie Adamowi nie uda?o si? obroni? tytu?闚 Mistrza ?wiata sprzed dw鏂h lat z Predazzo. Zaj?? kolejno 6. miejsce na skoczni K-90 oraz 11. miejsce na skoczni K-120.

W sezonie 2005/2006 Adam Ma?ysz nie osi?gn?? zbyt znacz?cych sukces闚. W Turnieju Czterech Skoczni zaj?? dopiero 35. miejsce (startowa? tylko w dw鏂h pierwszych konkursach), a na igrzyskach olimpijskich zaj?? 7. miejsce na skoczni normalnej i 14. na du?ej. Dopiero w ko?c闚ce sezonu uzyska? na tyle dobr? dyspozycj? by wygra? zawody Pucharu ?wiata w Oslo-Holmenkollen (po raz czwarty, co jest rekordem w historii rozgrywania P? w tym miejscu).

W 2006 roku Adam Ma?ysz wygra? Letni? Grand Prix, co mog?o zwiastowa? jego dobr? form? r闚nie? w czasie zimy. Pierwsz? cze?? sezonu mia? niestabiln?, miejsca na podium przeplata? ze s?abszymi skokami, pozwalaj?cymi na zaj?cie pozycji w drugiej dziesi?tce. Turniej Czterech Skoczni uko?czy? na 7. miejscu. Pierwszy konkurs wygra? w styczniu w Oberstdorfie, w Titisee-Neustadt okaza? si? dwukrotnie niepokonany. Na Mistrzostwa ?wiata do Sapporo wyje?d?a? w roli jednego z faworyt闚. Na skoczni K-90 zaj?? 1. miejsce, na du?ym obiekcie by? tu? za podium. Drugiego, Simona Ammanna wyprzedzi? a? o 22,5 pkt. i zdoby? czwarty z?oty medal imprezy tej rangi. Form? z Japonii utrzyma? ju? do ko?ca sezonu. Zwyci??y? w Lahti, Kuopio i Oslo. Na zako?czenie sezonu wygra? wszystkie trzy konkursy na mamuciej skoczni w Planicy (tym samym ma ju? na swoim koncie 38 zwyci?stw w konkursach Pucharu ?wiata). Z przewag? 134 pkt. wygra? klasyfikacj? ??czn? i zdoby? czwart? Kryszta?ow? Kul?, co do tej pory uda?o si? tylko Matti Nykaenenowi.

Adam Ma?ysz, skromny ch?opak z Wis?y, sta? si? dla Polak闚 bohaterem narodowym.
W wielu rankingach, plebiscytach zajmowa? bezapelacyjnie pierwsze miejsca. Obsypany licznymi nagrodami (m.in. odznaczony Krzy?em oficerskim Orderu Odrodzenia Polski wraz z trenerem Apoloniuszem Tajnerem), by? i jest nadal niezwyk?ym cz?owiekiem. Cieszymy si?, gdy wygrywa, ale tez nie za?amujemy r?k, gdy co? si? nie uda. Wiadomo - to jest sport, a naszemu Adasiowi przychodzi rywalizowa? z godnymi siebie przeciwnikami. W mi?dzynarodowej rodzinie skoczk闚 i ludzi zwi?zanych z narciarstwem nasz zawodnik jest bardzo lubiany i szanowany. Podziwiaj? go nie tylko kibice w kraju, ale tak?e zagranic?. To nasza wizyt闚ka, nasza duma - znakomity ambasador Polski.


Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz