Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Ma?ysz dla Malyszomania.com

W ubieg?y weekend w Harrachovie rywalizowali skoczkowie w ramach Pucharu ?wiata. Po pi?tkowych kwalifikacjach czas na rozmow? z redaktorami naszego serwisu znalaz? Adam Ma?ysz.Nasz najlepszy skoczek z u?miechem na twarzy odpowiedzia? na kilka lu?nych pyta?, nie tylko z dziedziny skok闚 narciarskich. Oto zapis rozmowy:


Malyszomania.com: Na wst?pie gratulujemy Panu wspania?ych skok闚 w dzisiejszych treningach i kwalifikacjach.

Adam Ma?ysz: Dzi?kuj?...

Malyszomania.com: Jak si? Panu skacze tutaj na Certaku?

Adam Ma?ysz: Dosy? dobrze. Mam tutaj s?abe pr?dko?ci. Czym to mo?e by? spowodowane? Na pewno to, ?e jest p?aski rozbieg. Mniejsi zawodnicy maj? troszk? gorzej. ?eby si? rozp?dzi? trzeba wi?cej czasu i dlatego im ni?szy ten rozbieg tym dla mnie lepiej, bo s? mniejsze r?nice.

Malyszomania.com: Prosz? powiedzie?, jaka skocznie jest Pana ulubion??

Adam Ma?ysz: Trudno powiedzie? o ulubionej skoczni, dlatego ?e jak zawodnik jest w formie to w zasadzie ka?da skocznia jest przyjazna. Mo?e jedna troch? mniej, jedna wi?cej. Je?li zawodnik jest w do?ku, czy nie jest w formie to r?nie to bywa. To bardzo zale?y od danej dyspozycji. Bo tak jak kiedy? m闚i?em, ?e skocznia w Bischofshofen mi w og鏊e nie odpowiada, a p?niej
tam potrafi?em wygra?, nie ma na to regu?y.

Malyszomania.com: FIS wprowadzi?a przed tym sezonem przepis reguluj?cy stosunek wagi do wzrostu skoczka. Co Pan o tym s?dzi i czy ten fakt mia? wp?yw na osi?gane przez Pana wynikiw w pierwszych konkursach tego sezonu?

Adam Ma?ysz: My?l?, ?e nie. To jest bardzo ci??ki przepis, kt鏎y troszk? bije w tych ma?ych zawodnik闚. Bo wi?ksi nie maj? tak du?ej r?nicy i oni w zasadzie nie musieli tak du?o przybiera? czy nawet niekt鏎zy mogli schudn??, Ci mniejsi musieli jednak troch? przyty?. Na pewno co? to daje, ale dosy? wcze?nie by?o o tym wiadomo, ju? na pocz?tku letniego sezonu. Ka?dy m鏬? si? do tego si? przygotowa?, przybra? na wadze ?eby m鏂 z tym trenowa?, aby to by?o czym? stabilnym.

Malyszomania.com: Od zawsze wiadomo, ?e Robert Mateja m鏬?by osi?ga? wyniki plasuj?ce go w ?wiatowej czo?闚ce zostawiaja? na boku prasowe stwierdzenia "wielu znawc闚" o jego niepowodzeniach. Prosze powiedzie? jak Pan swoim zdaniem m鏬by wyt?umaczy? to zjawisko?

Adam Ma?ysz: Ja my?l?, ?e Robert jest bardzo dobrym zawodnikiem. Ma bardzo du?e predyspozycje. Zreszt? 5 miejsce w Trondheim to si? z nik?d na pewno nie wzi??o. Ja my?l?, ?e je?li chodzi o Roberta to nie trafi? mu si? taki specjalista, kt鏎y naprawd? potrafi?by z niego wyci?gn?? to wszystko, jego mo?liwo?ci i dopasowa? do niego trening. Ka?dy zawodnik jest bardzo indywidualny, ka?dy potrzebuje co? innego. Wiadomo, ?e s? metody treningowe, kt鏎e wszyscy wykonuj?, ale w pewnym momencie te metody s? nie do ko?ca dobre, ?eby to poprawi? ka?dy musi jakby podpi?? cos pod siebie. Dlatego my?l?, ?e w nim co? ca?y czas si? dusi?o i nie m鏬? swojego talentu wykorzysta?. Teraz wida?, ?e w pewnym stopniu dopasowa? to wszystko, bo w lecie skaka? naprawd? dobrze.


Malyszomania.com: Czy intetesuj? Pana sukcesy osi?gane przez innych sportowc闚, reprezentuj?cych sporty zimowe? Wczoraj biathloni?ci Sikora i Gwizdo? stan?li na podium Pucharu ?wiata.

Adam Ma?ysz: Ogl?da?em. Na pewno, je?li jest nam dane to ogl?damy i interesujemy si?. Nie tylko sportami zimowymi, r闚nie? pi?k? no?n?, lekkoatletyk? i innymi. Jest to ciesz?ce, je?li jego rodak czy rodaczka startuje i zajmuje jak najlepsze miejsca, czuje si? wtedy tak? rado?? w sercu.

Malyszomania.com: Mo?e, wi?c by? szansa, ?e opr鏂z Pana, na Igrzyskach w Turynie wi?ksza grupa naszych sportowc闚 b?dzie nale?e? do grona faworyt闚 do medali.

Adam Ma?ysz: Tak mo?e by? i to jest bardzo ciesz?ce.

Malyszomania.com: Jak wiemy najwi?ksz? Pana pasj? s? samochody. Prosz? nam powiedzie? o Pana wymarzonym poje?dzie.

Adam Ma?ysz: Jaki powinien by? (?miech). Przede wszystkim du?y, bezpieczny (?miech) i szybki. Ale to jest ci??ko. Tak jest, ?e du?y, bezpieczny to nie raczej szybki. Ale ja my?l?, ?e te ograniczenia pr?dko?ci s? teraz coraz wi?ksze i d??y si? do tego, aby ta jazda by?a coraz bardziej bezpieczna, wi?c dlatego szybko?? nie odgrywa takiej roli. Przede wszystkim bezpiecze?stwo. Ja mam obecnie Jeepa Grand Cherokee gdzie siadam za kierownic?, siedz? wysoko, jest si? daleko od przodu auta. Najwa?niejsze, aby nie by?o ?adnego strachu spowodowanego jazd?.

Malyszomania.com: Ju? nied?ugo ?wi?ta Bo?ego Narodzenia jak b?d? one wygl?da? w Pana domu? Czy mo?e sam przygotowuje Pan jak?? potrawe ?wi?teczn??

Adam Ma?ysz: Nie niestety. Na potrawy nie mam czasu. Nie mam czasu na potrawy, ale to jest bardzo mi?e. ?wi?ta bardzo, bardzo mi?o wspominam. ?wi?ta z dzieci?stwa, gdzie zbiera?o si? nas mn鏀two, by?o ogrom tych potrwa. Wiadomo, ?e jako dziecko nie interesowa?o si? tym, co jest na stole tylko czeka?o si? na prezenty. Ja w og鏊e jestem taki, ?e uwielbiam ?wi?ta, uwielbiam t? atmosfer? rodzinn?, to jak si? piecze te r?ne wypieki. Jak bym mia? czas to sam bym si? do tego zabra?, bo bardzo jest to dla mnie mi?e.

Malyszomania.com: A jak Pan sobie wyobra?a wymarzone ?wi?ta?

Adam Ma?ysz: Dla mnie najwa?niejsza jest atmosfera, przyjazna atmosfera, aby by?a pociecha. Przede wszystkim pogoda, ?eby sypa? ?nieg. Zawsze marzy?em ?eby ?wi?ta sp?dzi? gdzie? w g鏎ach, gdzie jest do najbli?szego sklepu, domu, par? kilometr闚, sp?dzi? je z rodzin? i przyjaci?mi w mi?ej atmosferze.....i aby by?o ?niegu po dach (?miech). To jest to, o czym marz?.

Malyszomania.com: Wybiegaj?c w przysz?o??, czy po zako?czeniu kariery sportowej chcia?by Pan sprawdzi? sie w roli dzia?acza lub trenera?

AM:Trudno mi powiedzie?. Przez te wszystkie lata nabra?em do?wiadczenia, je?li chodzi o "trenerk?", przeszed?em przez paru trener闚, ka?dy mia? r?ne metody treningowe, wiele si? nauczy?em. Ja my?l?, ?e na pewno kiedy? tak, ale od razy po zako?czeniu kariery - nie.

Malyszomania.com: Jak wiemy Pana talent odkry? Pavek Mikeska. Czy kontakt pomi?dzy Panami jest utrzymywany?

Adam Ma?ysz: Nie. My si? rozstali?my, ?eby nie m闚i? ?le...ja s?ysza?em par? nie fajnych s?闚 od trenera Mikeski i dlatego p?niej si? do mnie w og鏊e nie odzywa? przez 4 lata. P?niej po jakim? czasie si? odzywa?, ale to by?y sporadyczne s?owa i od razu odchodzi?. Par? razy si? spotkali?my, przemy?la? pewne sprawy i zrozumia?, ?e to nie jest tak. Po prostu wytyka?, ?e to moja wina, ?e musia? odej??.

Malyszomania.com: Czy je?d??c po ?wiecie przywozisz jakie? pami?tki?

Adam Ma?ysz: Staram si? przywozi?, ale to nie jest tak do ko?ca. Wi?kszo?? kibic闚 my?li, ?e my je?dzimy po ?wiecie na wakacje i zwiedzamy. W zasadzie przyje?d?amy do danego miejsca, jeste?my w hotelu, p?niej wyje?d?amy na skoczni?. Cz?sto zdarza si?, ?e przebywamy tam ca?y dzie?.
Bo dajmy na to, ?e warunki atmosferyczne s? niestabilne i to jest tak, ?e paru skoczy i przerwa, czekanie w szatni. Czasem zdarza?o si? tak, ?e wyje?d?ali?my ko?o 9 rano a wracali?my o 10 wieczorem. Tak, ?e to nie jest takie proste. Mamy ma?o czasu ?eby gdziekolwiek si? porusza?, ?eby kupowa? pami?tki, zwiedza?, fotografowa?.

Zobacz pozdrowienia dla odwiedzaj?cych serwis Malyszomania.com!!!

Wywiad przeprowadzili Janucho & Bax (Malyszomania.com) - 10.12.2004Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz