Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Ma?ysz dla Malyszomania.com

Malyszomania.com: Jakie s? pana odczucia po sezonie 2004/2005? Czy pozosta? jaki? niedosyt?

Adam Ma?ysz: Nie, raczej nie. Na pewno do Zakopanego zmierza?o wszystko w dobrym kierunku, powoli si? rozkr?ca?em, niestety p?niej zmog?a mnie choroba, kt鏎a os?abi?a m鎩 organizm no i p?niej ju? sz?o raz lepiej raz gorzej.

Malyszomania.com: Czy zatem przyczyn s?abszych Pana wynik闚 na M? g?闚nie nale?y upatrywa? w chorobie?

Adam Ma?ysz:
Na pewno tak, ale wiadomo, ?e nie ma co szuka? tylko w tym wym闚ki. Po prostu by?o jak by?o, tego ju? nie zmienimy i teraz my?l? o kolejnych zawodach.

Malyszomania.com:: Kt鏎e wyst?py ubieg?ego sezonu najbardziej utkwi?y Panu w pami?ci?

Adam Ma?ysz: Na pewno zawody w Zakopanem oraz w Kulm. P? w Zakopanem zawsze jest wspania?y, a to za spraw? ogromnej publiczno?ci i wspania?ej atmosfery. Szczeg鏊nie dobrze b?d? pami?ta? pierwszy dzie?, kiedy zaj??em wraz z Roarem Ljoekelsoeyem ex aequo pierwsze miejsce. Nie uwa?am, aby zaj?cie pierwszego miejsca wraz z innym skoczkiem w jaki? spos鏏 umniejsza m鎩 sukces.

Malyszomania.com: Wiosn? tego roku stan?? pan ostro w obronie Ediego Federera, mimo ?e do tej pory raczej stroni? Pan od anga?owania si? w takie sprawy...

Adam Ma?ysz:
Dalej stroni? raczej od tego typu spraw, ale wiadomo, ?e do nas to ca?y czas dociera i trudno jest od tego jako? ucieka?, gdy to tak bardzo nas dotyczy. Druga sprawa to taka, ?e media te wszystkie moje wypowiedzi inaczej troch? zinterpretowa?y, m.in. m闚i?em i? "je?li nie dojd? do porozumienia z Polskim Zwi?zkiem Narciarskim, to na pewno nie b?d? skaka? w barwach innego kraju, wola?bym zako?czy? karier?." Wiele redakcji telewizyjnych, gazet przedstawi?o to w ten spos鏏, ?e rzekomo je?li PZN nie podpisze umowy z Federerem to ja na pewno zako?cz? karier?. Dla mnie by?o to zagranie nie fair ze strony medi闚, szczeg鏊nie stacji TVN, poniewa? to g?闚nie ona r?ne moje wypowiedzi wyj??a z kontekstu, zmieniaj?c ich sens. Druga sprawa to, ?e na pewno b?d? broni? Federera, maj?c ?wiadomo?? i? wsp?praca z nim przynosi mi korzy?ci, moje prywatne stosunki z nim s? bardzo dobre, a wiem, ?e Polski Zwi?zek Narciarski nie zachowa? si? fair, zreszt? te afery, kt鏎e p?niej wysz?y tylko przekona?y mnie o tym, ?e post?pi?em w闚czas s?usznie.

Malyszomania.com: A czy te aktualne afery i zamieszanie wok? PZN wp?ywaj? na Pana?

Adam Ma?ysz: Na pewno wcze?niej wp?ywa?o, ale teraz jest spok鎩 i staramy si? o tym nie my?le?.

Malyszomania.com: Uwa?a Pan, ?e takie porz?dki w PZN by?y potrzebne?

Adam Ma?ysz: Pr?dzej czy p?niej to musia?o nast?pi?, jakie? zmiany w Zwi?zku. Dotychczasowe w?adze od lat ju? rz?dzi?y PZN-em i na pewno w jaki? spos鏏 si? ju? tam "zagnie?dzi?y", co mia?o negatywny wp?yw na zyski. Jednak jakby nie by?o, to nie jest moja sprawa, ja jestem zawodnikiem - ja mam skaka?. Nawet kiedy? fajnie to prezes W?odarczyk powiedzia?, ?e Ma?ysz niech si? zajmie skakaniem a nie sponsorami i ja si? tym zajmowa?em ca?y czas. to on rozdmuchiwa? takie sprawy. Ja nadal chc? tylko skaka?, a nie miesza? si? w jakie? sprawy i afery Zwi?zku. Ale mam nadziej?, ?e teraz s? tam odpowiedni ludzie, zreszt? by?em ostatnio na rozmowie z zarz?dem PZN i w?a?ciwie wszyscy s? tam bardzo przychylnie nam nastawieni i chc? pom鏂, a nie przeszkadza?, wi?c cieszymy si?.

Malyszomania.com: Czy widzi Pan jakie? elementy w Pana skokach, nad kt鏎ymi musi Pan popracowa??

Adam Ma?ysz: Jest du?o takich element闚. Teraz mieli?my taki dosy? dziwny trening, poniewa? nie by? on przygotowaniem fizycznym, tak jak w przypadku innych zespo?闚, ale raczej bardziej organizacyjnym, ?eby przed treningiem w?a?ciwym wszystko optymalnie dopasowa?. Byli?my w tunelu aerodynamicznym, przeszli?my du?o bada? lekarskich, przetestowali?my r?ny sprz?t, a normalny trening rozpoczynamy dopiero teraz, po zgrupowaniu w Zakopanem.

Malyszomania.com: Czy umia?by Pan wskaza? jakie? r?nice mi?dzy sposobem przygotowa? do Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City oraz nadchodz?cych, w Turynie?

Adam Ma?ysz: Na pewno r?nice s? ogromne, poniewa? w闚czas by?a zupe?nie inna ekipa, ale tego si? nie da por闚na?, dlatego ?e Apoloniusz Tajner zupe?nie inaczej podchodzi? do treningu ni? Heinz Kuttin. Tajner trenowa? nas wed?ug polskiej szko?y, Kuttin trenuje nas metodami austriackimi i fi?skimi i jest to zupe?nie inna szko?a, ale my?l?, ?e obydwie s? dobre.

Malyszomania.com: Czy jak ogl?da Pan swoje skoki np. z sezonu 2000/2001, to czy widzi Pan istotne r?nice w Pana sposobie skakania w por闚naniu z dniem dzisiejszym?

Adam Ma?ysz: Na pewno wiele si? zmieni?o, poniewa? technika posz?a do przodu i przepisy si? zmieni?y. Dlatego te? trzeba by?o zmieni? pewne elementy i ca?y czas trzeba co? zmienia?, ?eby utrzyma? si? w czo?闚ce. Czy narty, czy kombinezon, czy ten krok w kombinezonie, ca?y czas co? si? zmienia, przepisy si? zmieniaj? i trzeba temu jako? sprosta?, a jest to ci??kie, szczeg鏊nie dla tych bardziej do?wiadczonych zawodnik闚, bo wiadomo, ?e m?odzi si? ?atwiej dostosowuj?.

Malyszomania.com: Czy uwa?a Pan, ?e te zmiany w przepisach id? w dobrym kierunku?

Adam Ma?ysz: Ja my?l?, ?e te zmiany do niczego nie prowadz?, poniewa? zawsze znajdzie si? co?, jaka? luka, co po prostu kto? b?dzie umia? w jaki? spos鏏 wykorzysta?. Nigdy nie da si? tak tego dopracowa?, ?eby wszyscy mieli takie same szanse.

Malyszomania.com: Chyba bardzo utrudnia to ?ycie skoczkom?

Adam Ma?ysz: No utrudnia nam i to bardzo. Ju? nawet ?miali?my si?, ?e nied?ugo b?dzie trzeba na dwa dni wcze?niej i?? do wszystkich pomiar闚, ?eby zd??y? przed zawodami.

Malyszomania.com: Czy my?la? Pan mo?e o powrocie do nart "Elan", czy darzy je Pan szczeg鏊nym sentymentem?

Adam Ma?ysz:
Sentyment na pewno zawsze b?dzie do Elan, poniewa? tyle skaka?em na tych nartach, wygrywa?em. Nie twierdz? jednak, ?e Fischery s? gorszymi nartami, s? bardzo dobrymi nartami, bardzo por闚nywalnymi do Elan i dobrze mi si? na nich skacze.

Malyszomania.com: Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? na ?wiecie skoki kobiet. Jest pan znany z do?? sceptycznej opinii o tym sporcie w wykonaniu p?ci pi?knej...

Adam Ma?ysz:
Nigdy nie m闚i?em, ?e jestem przeciwko skokom kobiet. Zawsze m闚i?em, i? jest to dyscyplina raczej dla m??czyzn, tak samo twierdz?, ?e boks jest dyscyplin? raczej m?sk?, poniewa? kobieta to jest kobieta, powinna by? pi?kna, mie? pi?kne cia?o itd. Jak facet dostanie po mordzie raz czy dwa to mu nie zaszkodzi, a kobieta to wed?ug mnie nie jest do tego stworzona. Jednak skoki mog? zadomowi? si?, jako dyscyplina uprawiana przez kobiety, ale na pewno te dziewczyny maj? trudniej ni? panowie, poniewa? s? inaczej zbudowane, a tym bardziej jakby dotkn??y je przepisy stosowane w m?skich skokach (BMI itd.), w闚czas bardziej by?oby to skomplikowane.

Malyszomania.com: Pod wp?ywem pana sukces闚 bardzo wzros?a popularno?? skok闚 w Polsce w?r鏚 najm?odszych, jak si? pan czuje jako takie ko?o nap?dowe polskich skok闚?

Adam Ma?ysz: Na pewno to bardzo cieszy, ?e jest mn鏀two ch?opak闚, kt鏎zy chc? skaka?, ?e powstaj? nowe skocznie - w Malince, w Szczyrku. Oby wi?cej takich sukces闚, ?eby te sporty mog?y si? rozwija? w Polsce.

Malyszomania.com: Wiele m闚i si? o tym, ?e nie mo?na utrzyma? wysokiej formy ca?y sezon. Tymczasem zar闚no pana wyst?py w sezonach 2000/2001, 2001/2002 czy Janne Ahonena ubieg?ej zimy, wydaj? si? zaprzecza? tej tezie. Jak to w?a?ciwie jest, czy nale?y przygotowywa? si? tylko do jednej, konkretnej imprezy w sezonie jak M? czy IO?

Adam Ma?ysz: To jest tak, ?e ka?dy twierdzi, i? przygotowuje si? do g?闚nych imprez itd., a tak naprawd? to my?l?, ?e ka?dy chce skaka? we wszystkich zawodach jak najlepiej, ale nie zawsze ta forma akurat w tym momencie przychodzi. Ahonen akurat ca?y sezon mia? naprawd? bardzo dobr? form?, wiadomo ?e pod koniec ta forma nie by?a ju? taka super, ale ca?y czas skaka? bardzo dobrze. Jak si? jest w takim gazie, to nawet je?li pope?nia si? jakie? drobne b??dy to jednak skacze si? daleko. Przygotowywanie si? tylko na jedn? imprez?, jest du?ym ryzykiem, gdy? mog? przyj?? z?e warunki, zmienny wiatr i wszystko jest loteri?.

Malyszomania.com: Wiele lat skaka? pan w kadrze razem z Wojtkiem Skupniem, czy my?li pan, ?e mo?e on jeszcze powr鏂i? na ?wiatowe areny?

Adam Ma?ysz: My?l?, ?e tak. Skaka? tutaj wczoraj bardzo fajnie na Wielkiej Krokwi, tak?e s?dz? i? jeszcze nie wszystko jest stracone, tym bardziej, ?e skoki narciarskie teraz uprawia si? do 32-33 roku ?ycia.

Malyszomania.com: Czy utrzymuje pan jaki? kontakt z trenerem Mikesk?? Czy uwa?a pan, go za odkrywc? pana talentu?

Adam Ma?ysz: Nie, nie utrzymuj? kontaktu z trenerem Mikesk?. My?my si? tak dosy? nietypowo po?egnali, podzi?kowali?my mu za wsp?prac?, a on wiadomo, ?e nie by? zadowolony. P?niej gdzie? po dw鏂h latach spotkali?my si?, porozmawiali?my ale kontaktu sta?ego nie utrzymujemy. Je?li chodzi o odkrywc? mojego talentu, to odkry? go na pewno Jasiu Szturc - m鎩 trener klubowy - a Mikeska wprowadzi? pewne zmiany, kt鏎e przywi霩? z zagranicy, przyni鏀? co? zupe?nie nowego, co przynios?o pewien efekt.

Malyszomania.com: Tym razem startuje Pan w zawodach o do?? nietypowej nazwie - Pucharze Doskona?ego Mleka. Czy traktuje je Pan jako? inaczej?

Adam Ma?ysz: Nigdy nie przywi?zywa?em szczeg鏊nej wagi do nazw zawod闚, czy to Puchar Doskona?ego Mleka czy Puchar Prezesa TZN. By?a w Polsce akcja "pij mleko" i ta impreza r闚nie? temu s?u?y. "Pij mleko, a b?dziesz daleko skaka?" Ja tak?e lubi? pi? mleko i ciesz? si?, ?e znale?li si? sponsorzy, kt鏎zy chc? wspiera? takie zawody.

Malyszomania.com: Od tego sezonu wszystkie wa?niejsze decyzje dotycz?ce plan闚 szkoleniowych b?d? musia?y by? konsultowane z Apoloniuszem Tajnerem. Co pan o tym s?dzi?

Adam Ma?ysz: W to, to ja si? nie mieszam. To s? ju? sprawy mi?dzy Tajnerem a trenerem Kuttinem i to oni musz? mi?dzy sob? takie rzeczy
ustala?.

Malyszomania.com: Czy nadal ma pan problemy z pr?dko?ciami na progu?

Adam Ma?ysz: Na pewno nie odbiegam ju? pod tym wzgl?dem tak mocno od koleg闚, ale jeszcze troch? t? pr?dko?ci s? s?absze i ca?y czas nad tym pracuj?. Mam bardzo trudn? prac?, poniewa? tych b??d闚 do wyeliminowania i poprawnienia jest naprawd? du?o i dlatego konkurs o Puchar Doskona?ego Mleka, b?dzie dla mnie bardziej sprawdzianem ni? zawodami dla mnie, dlatego, ?e ca?y czas jestem dopiero w toku przygotowa?.

Malyszomania.com: Chcia?by Pan po zako?czeniu skakania, rozpocz?? karier? trenersk??

Adam Ma?ysz: Nigdy nie m闚i? nie. Mo?e z m?odymi ch?opcami chcia?bym pracowa?, ale je?li chodzi o wy?sze szczeble, np. trenowanie kadry to raczej nie.

Malyszomania.com: T?skni pan czasem do czas闚, kiedy by? pan jeszcze zupe?nie nieznanym zawodnikiem, nie zaczepianym przez fan闚?

Adam Ma?ysz: Czasem t?skni?, czasem mam dosy? wszystkiego, ale my?l? i? ju? si? do tego przyzwyczai?em, do wszechobecnych fan闚, kt鏎zy czasem przychodz? do nas pod dom, ?eby tylko popatrze?. Musieli?my co? zrobi?, ?eby si? jako? przyzwyczai? do tego, ale jest bardzo trudno.

Malyszomania.com: Dzi?kujemy bardzo za wywiad i ?yczymy powodzenia w nadchodz?cym seoznie.

Adam Ma?ysz:
R闚nie? dzi?kuj?.Rozmawiali - Katarzyna Socha (www.malyszomania.com) i Tadeusz Mieczy?ski (www.skijumping.pl)

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz