Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Fundacja

FUNDACJA ZAWIESI?A DZIA?ALNO?? NA CZAS NIEOKRE?LONY
Fundacja Izabeli i Adama Ma?ysz闚 „Wystarczy chcie?” powsta?a 7 czerwca 2002 roku w Wi?le. Dzia?a na terenie ca?ej Polski oraz poza jej granicami. G?闚nym celem jej dzia?a? jest wspieranie rozwoju sportu. Izabela i Adam Ma?yszowie stworzyli Sportowy Fundusz Stypendialny, dzi?ki kt鏎emu przyznaj? stypendia dzieciom wybitnie uzdolnionym sportowo. Przyk?adowo, stypendystami Fundacji s? bardzo utalentowani, m?odzi, polscy skoczkowie, bracia Kot bracia Byrt. Fundacja daje r闚nie? szans? m?odym sportowcom na podnoszenie wiedzy, nie tylko tej sportowej, przyznaj?c stypendia naukowe w postaci indeks闚 na wy?sze uczelnie. Stypendystami, zostali mi?dzy innymi bracia Wierzchos?awscy – Szymon i ?ukasz, kt鏎zy trenuj? do?? ma?o znan? i oryginaln? dyscyplin? sportu, jak? jest jazda konn? w stylu Western. Fundacja wspiera tak?e pomoc? psychologiczn? oraz rehabilitacyjn?. Fundatorzy nie zapominaj? te? o osobach, kt鏎e w wyniku uprawiania sportu dozna?y kalectwa. Przyznawane s? im rehabilitacje a tak?e ?rodki finansowe.

Do najbiedniejszych szk? i dom闚 dziecka w ramach akcji „Chcemy by? wysportowani” wysy?any jest sprz?t sportowy, kt鏎ego bardzo cz?sto brakuje. Celem tych dzia?a? jest polepszenie warunk闚 do ?wicze? sportowych w tych plac闚kach, jak r闚nie? zach?cenie dzieci do czynnego uprawiania sportu.

W zwi?zku z du?ym zapotrzebowaniem na pi?ki do gier zespo?owych, rozpocz?to akcj? ich zbierania pod nazw? PI?KI POSZUKIWANE szczeg?y>>

Fundacja bierze udzia? w r?nego rodzaju akcjach charytatywnych, podczas kt鏎ych zbierane s? pieni?dze dla najbardziej potrzebuj?cych. Przyk?adem takiej akcji, kt鏎ej przewodniczy?a Fundacja jest mecz rozegrany w Polsce: Reprezentacja Skoczk闚 ?wiata kontra Reprezentacja Artyst闚 Polskich. Wszystkie akcje ciesz? si? du?ym zainteresowaniem ze strony sportowc闚.

Fundacja podejmuje r闚nie? dzia?ania promuj?ce kultur? fizyczn?. Istot? podejmowanych w tym kierunku dzia?a?, jest troska o to, aby ju? od najm?odszych lat ka?dy, wyrobi? w sobie nawyk dbania o swoj? kondycj? fizyczn?, a co za tym idzie dba? o swoje zdrowie. W tym celu, aby zmotywowa? do ?wicze? rodzic闚 wraz z swoimi najm?odszymi pociechami, na ?amach czasopisma Mi?, s? publikowanie ?wiczenia polecane przez Adama Ma?ysza.

Chc?c zach?ci? cale rodzin do aktywnego sp?dzania wolnego czasu w gronie najbli?szych, Fundacja organizuje imprezy rodzinne, kt鏎ych znakomitym przyk?adem mog? sta? si? „Zimowe Szale?stwa”.

Fundacja organizuje i wspiera r?ne zawody, turnieje i przedsi?wzi?cia sportowe, tak aby przez mo?liwo?? uczestnictwa w takich imprezach, m?odzi sportowcy zbierali nowe do?wiadczenia i doskonalili swoje umiej?tno?ci. Tradycj? sta? si? ju? organizowany, co roku konkurs w skokach narciarskich „O puchar Fundacji Ma?ysz闚”. R闚nie? w trosce o rozw鎩 m?odych zawodnik闚 Fundacja podejmuje wsp?prace z klubami sportowymi. Jednym z pierwszych klub闚 jest KS Wis?a Ustronianka – rodzimy klub Mistrza Adama.

Fundacja jest organizacj? non-profit, kt鏎a swoje dzia?ania prowadzi dzi?ki wsparciu i pomocy ludzi dobrej woli, kt鏎zy z g??bi serca chc? pomaga? inny. Wspiera? jej dzia?ania mo?e ka?dy, kto kocha sport. Pomaga? mog? nie tylko osoby, na co dzie? zwi?zane ze sportem, potrzebna jest r闚nie? pomoc, pedagog闚, rehabilitant闚, informatyk闚 i grafik闚, ale przede wszystkim najbardziej poszukiwana jest pomoc ludzi dobrego serca.

Fundacj? wesprze? mo?emy:
- pomagaj?c jako wolontariusze,
- finansowo, wp?acaj?c pieni?dze na konto: ING B? 65 1050 1096 1000 0022 6554 1843
- przekazuj?c wszelkiego rodzaju sprz?t sportowy, w tym przede wszystkim pi?ki,
- przekazuj? stroje sportowe,
- wspieraj?c rzeczowo prowadzone akcje,
a tak?e najzwyczajniej wchodz?c na stron? www.fundacjamalysz.pl i bior?c udzia?
w akcjach, kt鏎e zosta?y na niej zamieszczone.

Fundacj? Izabeli i Adama Ma?ysz闚 wspiera? warto, poniewa? w tak trudnej sytuacji dla sportu, jaka jest w Polsce,
jest to na pewno konieczne i s?uszne.

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz